Disclaimer – Algemene voorwaarden

Disclaimer

Deze disclaimer is integraal van toepassing op de diensten verstrekt door Zennergi vzw en haar bestuurders. Zennergi vzw, met maatschappelijke zetel gelegen te 3740 Bilzen, Brugstraat 30 bus 11, houdster van ondernemingsnummer 0642.708.736.

Door deze internetsite van Zennergi, World Healing Traditions te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Zennergi is de bedrijfsnaam en “World Healing Traditions” staat voor verschillende oude en nieuwe tradities uit verschillende werelddelen die mensen onderwijzen terug in een staat van éénheid, verbondenheid en liefde te komen.

Betalingen, Inschrijven & Annulaties

 • Geef wijzigingen in de persoonsgegevens of overige informatie die relevant kan zijn, direct door. Zennergi is niet verantwoordelijk voor de gevolgen en de daarbij horende kosten bij het nalaten hiervan.
 • U dient zich voor elke activiteit online op de website te registreren. Indien online niet mogelijk is via het boekingssysteem, kan dit via mail.
 • Bij inschrijving ontvangt u een automatische boekingsbevestiging. Neem contact op met Zennergi indien deze niet ontvangen werd.
 • De early bird discounts zijn geldig indien het voorschot betaald is voor het verstrijken van de early bird discount termijn én tegen de op dat moment geldende voorwaarden die gecommuniceerd worden bij de praktische info of extra informatie bij de boekingsbevestiging. Indien de boekingsbevestiging na registratie voor een activiteit niet ontvangen werd, gelieve contact op te nemen via info@zennergi.com.
 • Indien tussen Zennergi en een deelnemer overeengekomen wordt tot gespreide betaling van een opleiding, dan wordt de deelnemer gehouden tot het betalen van de volledige opleidingssom, ook indien deze beslist af te zien van verdere deelname. De gespreide betaling houdt in dat bij aanvang van het 2e opleidingsweekend, de volledige betaling is voldaan of een andere op maat gemaakte afspraak.
 • Bij annulatie van een activiteit brengt men Zennergi zo snel mogelijk op de hoogte. Kosten die ontstaan door het nalaten hiervan, zijn geheel voor de deelnemer. Bovendien geeft u de kans aan anderen om deel te nemen. Bij uw boeking wordt de tijd en ruimte voor uw aanwezigheid gereserveerd, hetgeen uitsluit dat een andere persoon uw plek kan innemen. Gemiste inkomsten door het nalaten van tijdig (min. 24 u op voorhand) te informeren in geval van afwezigheid, worden doorgerekend.
 • Zennergi behoudt zich het voorrecht bij onvoldoende deelnemers, onvoorziene omstandigheden of belangrijke redenen van éénder aard een activiteit te annuleren zonder aansprakelijk gesteld te worden voor de aangegane kosten van de deelnemers. Zennergi brengt deelnemers in geval van annulatie vroegtijdig op de hoogte.
 • Restitutie voor gemiste activiteiten door afwezigheid van de deelnemer of overdraagbaarheid naar een toekomstige activiteit is niet mogelijk. In geval van zwangerschap, onverwachts overlijden, of andere dringende omstandigheid kan in onderling overleg besproken worden met het oog op restitutie.
 • De voorwaarden zoals omschreven bij “praktische info” onderaan elke webpagina, evenals in de boekingsbevestiging, zijn geldend.
 • Alle belangrijke praktische info is bij inschrijving ter beschikking op de desbetreffende webpagina. Voor verdere inlichtingen is Zennergi altijd beschikbaar via info@zennergi.be of 0032488473033.
 • De betaling is de uitwisseling voor de persoonlijke ontwikkeling die plaats vindt en geeft geen recht om de overgedragen inhoud zelf over te dragen tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

Wijzigingen

 • Zennergi behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze
  internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
 • Zennergi behoudt zich het recht de openings-, sluitings- en lestijden te wijzigen of de lessen te annuleren, zonder dat hieraan door de cursist enig recht kan worden ontleend. Annulering geschiedt via de website en/of aankondiging via mail.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • Zennergi is niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen van de cursist.
 • Zennergi is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een activiteit is ontstaan.
 • Zennergi stelt de ruimtes aan derden ter bezetting voor. Zennergi is niet aansprakelijk voor de inhoud van de activiteiten binnen zijn ruimtes, noch de gevolgen die daaruit voortvloeien, ongeacht of deze gepromoot worden.
 • Zennergi is niet aansprakelijk voor het gevolg van allergische reacties op catering of gebruik van dranken en versnaperingen. De ingeschrevene wordt verzocht intoleranties, voedselallergieën en dergelijken te melden alvorens in te schrijven voor een activiteit waarbij lunch voorzien is. De gevolgen voor het nalaten hiervan zijn voor de ingeschreven zelf. Zennergi voorziet een basismenu bij sommige activiteiten. Indien owv gezondheidsredenen de deelnemer hier niet van kan genieten, dient hij/zij zelf zijn lunch te voorzien, zonder dat hier een vermindering van deelnameprijs bij komt kijken.

Medisch Standpunt

 • Voor elke vorm van reguliere medische gezondheidszorg (art. 2 van het KB nr. 78) zoals het onderzoeken van de medische gezondheidstoestand, het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, het stellen van medische diagnoses, het instellen of uitvoeren van behandelingen van een pathologische toestand en het geven van inentingen, dient men zich te richten tot een daartoe gediplomeerd arts.
 • Deelname aan de activiteiten bij Zennergi is op eigen risico. Respecteer uw grenzen en forceer niets. U bent en blijft zelf verantwoordelijk.
 • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
 • Informeer net voor aanvang van de activiteit over eventuele gezondheidsklachten (bijv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier-of gewrichtsklachten,…) of andere fysieke of mentale/emotionele klachten (bijv. depressie). We verwachten juiste en volledige informatie aangaande een persoonlijk dossier. Gevolgen van éénder welke aard bij het nalaten hiervan zijn voor de deelnemer zelf.
 • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc) en stel de docent hiervan direct in kennis. Volg de aanwijzing van de docent op (zolang het niet in conflict is met bovenstaande) en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
 • Niets in deze website noch één van de activiteiten bij Zennergi is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Alle activiteiten zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg.
 • Voor deelname aan de breathwork activiteiten gelieve met de huisarts af te stemmen of deelname aangewezen is. Deelname is op eigen risico indien voorafgaande afstemming niet is gebeurd. Voorbeelden van contraindicaties zijn: zwangerschap, astma, epilepsie, problemen met netvlies of oogzenuw (glaucoma), ongecontroleerde hoge bloeddruk, Cardiovasculaire aandoeningen (incl. voorafgaande hartaanval), mentale aandoeningen (bijv. manische aandoeningen, bipolair, schizofrenie, obsessieve compulsieve aandoeningen, paranoia, psychotisch, depersonalisatie, etc..), beroerte, TIA’s, hersen/neurologsiche aandoeningen, slagader problemen, gebruik van bloedverdunners, bij hospitalisatie voor psychiatrische condities of emotionele crises de afgelopen 10 jaar, Osteoporose of fysieke letsels die nog niet geheeld zijn, acute somatische of virale ziektes, Chronic obstructive Pulmonary Disease (COPD II & COPDIII), Chronische ziektes met symptomen van decompensatie of terminale ziektes, indivduele intolerantie voor zuurstof deprivatie, kanker, wanneer fysieke of psychologische symptomen ontwikkelen zoals duizeligheid, pijn of dissociatie, migraine, hypoglycaemia (lage bloedsuiker), hart problemen, trombosegevoeligheid, diabetis, lage impuls controle, of bij deelname aan medische experimenten. Voor deelname aan deze intensieve breathwork activiteiten raden wij sowieso aan contact op te nemen met uw huisdokter, in het bijzonder indien één van bovenstaande elementen voor u van toepassing zijn.

Informatie van derden, producten en diensten

 • Wanneer Zennergi hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Zennergi de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Zennergi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Zennergi niet geverifieerd.
 • Zennergi promoot spirituele verdiepingsreizen van externen. Op geen enkele manier is Zennergi verantwoordelijk voor de gevolgen van de incorrectheid of onvolledigheid van de informatie die op de desbetreffende pagina vertoond wordt aangaande de gepresenteerde reizen van derden.

Gebruik van deze internetsite

 • De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Hoewel Zennergi tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Zennergi expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 • De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in België.
 • Intellectuele eigendomsrechten: Zennergi, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s.

Toepasselijk recht

 • Op deze internetsite en de Disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

© 2016 Zennergi All Rights Reserved.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief